Razstava: Ignac Meden
Otvoritev razstave Ignaca Medena.